MVO & CO2

CO2 Footprint

Continu CO2 uitstoot verminderen is ons streven

CO2 Footprint 2016

CO2 Footprint 2015

 

De Carbon Footprint toont de CO2 footprint van Van Vuuren Elektrotechniek B.V. over 2012. Dit laatste overeenkomstig de CO2 prestatieladder trede 3.

 

Hiermee wordt vastgesteld welke activiteiten binnen Van Vuuren Elektrotechniek verantwoordelijk zijn voor CO2 emissies en absorpties. Bij het identificeren hiervan is onderscheid gemaakt tussen de bronnen van emissie in twee categorieën. Directe emissie (scope 1) en indirecte emissies (scope 2)

 

Van Vuuren Elektrotechniek rapporteert over een gelijke periode als het verslag / boekjaar van 1 januari tot en met 31 december. De resultaten uit deze rapportages beslaan de periode van 01-01-2014 tot 31-12-2016.

 

Van Vuuren Elektrotechniek B.V is een project gestuurde organisatie. Naast deze projecten is een centrale locatie aanwezig die hierbinnen een ondersteunende rol heeft. Het betreft hier een hoofdvestiging in Beverwijk en een projectlocatie in Zwaagdijk-Oost. Dit resulteert in een veranderde aanpak waarbij de onderscheidende elementen binnen de prestatieladder worden weergeven naar projecten, kantoor en voor zover mogelijk vervoer. Deze aanpak geeft een beter inzicht in het ontstaan en lokalisering van de diverse emissie stromen.

Scope 1 en 2: Directe & Indirecte CO2emissie

CO2-totaal-grafiek-2012-V2

 

De totale CO2 uitstoot binnen scope 1 is: 146,85 ton CO2, binnen scope 2 is dit: 42,28 ton CO2. Van Vuuren Elektrotechniek meet zich op de prestatieladder hiermee als klein bedrijf. De totale uitstoot van CO2 in het basisjaar is 189,13 ton CO2.

 

Het eigen wagenpark is in twee categorieën verdeeld, namelijk de personenauto’s van het kantoorpersoneel welke niet direct aan projecten relateerbaar zijn en overige vervoersmiddelen/materieel welke direct aan projecten zijn toe te rekenen. Binnen deze laatste categorie wordt onderscheid gemaakt tussen:

–       Groot materieel (Hoogwerkers, vrachtwagens e.d.)
–       Bestelwagens (Mn. Ford Transit)
–       Werkmaterieel (JCB graafmachines, trilplaten e.d.)

 

De verbranding van diverse andere bronnen binnen Van Vuuren Elektrotechniek heeft niet plaatsgevonden. Hiermee zijn alle geïdentificeerde bronnen van CO2 verantwoord in de rapportage. Binding van CO2 vindt niet plaats waardoor er van opwekking geen sprake is. Van Vuuren Elektrotechniek compenseert CO2 emissie niet. Wel wendt de onderneming beschikbare middelen aan om verbeteringen door te voeren binnen het  kantoor en het machinepark. Doel is daarmee de bedrijfsmiddelen optimaal te laten presteren in het kader van de CO2 emissie. Van Vuuren Elektrotechniek meet zich op de prestatieladder als klein bedrijf.

Scope 1

De meetgegevens omtrent het verbruik van het eigen wagenpark zijn gebaseerd op de gegevens die de leasemaatschappijen hebben aangeleverd en op de informatie van BP fleet.

 

In de meting is uitgegaan van het verbruik in liters brandstof, omdat dit betrouwbaarder is dan een status op basis van verreden kilometers. De opgaven zoals Van Vuuren Elektrotechniek worden hiermee wel voldoende betrouwbaar geacht. Het privé / zakelijk gebruik is gebaseerd op een reële aanname. Op dit moment wordt er gewerkt aan een registratie welke deze aanname kan onderbouwen.

 

Van Vuuren Elektrotechniek heeft beide locaties volledig in gebruik. Er is hiermee geen noodzaak het verbruik van gas op basis van een andere waarde toe te rekenen. Hiermee komen de hoeveelheden overeen met de ontvangen (jaar)nota’s van de leverancier.

Scope 2

Het elektriciteitsgebruik is gemeten aan de hand van facturen, die op basis van meterstanden van elektriciteitsmeter zijn samengesteld. Deze zijn worden over het algemeen voldoende betrouwbaar geacht.

 

De verbruiksgegevens van privéauto’s voor zakelijk verkeer en het zakelijk verkeer zijn binnen Van Vuuren Elektrotechniek op dit moment nihil. Dit hebben wij vastgesteld op basis van de beschikbare informatie vanuit de leasemaatschappijen en verbruiksgegevens uit de informatiebestanden van het gecontracteerde tankbedrijf. Daarnaast is bij onvoldoende beschikbare informatie uitgegaan van een verdeelsleutel die representatief is voor het gebruik binnen Van Vuuren Elektrotechniek.

Scope 3

Scope 3, de indirecte overige CO2 emissie, valt buiten de certificering die Van Vuuren Elektrotechniek op de prestatieladder voor ogen heeft en wordt niet meegenomen in de rapportage. De directie overweegt in een later stadium hier invulling aan te geven. Vooruitlopend wordt overwogen over te stappen op digitale facturering.

Scope 3

Van Vuuren heeft sinds het referentiejaar 2014 een groot aantal van de doelstellingen concreet invulling gegeven.

 

Binnen het jaar 2015 zijn een aantal van de diverse maatregelen zoals benoemd in de initiële documenten van de CO2 prestatieladder ten uitvoer gebracht. Deze hebben dan ook een positieve bijdrage kunnen aan het terugdringen van de uitstoot aan CO2.

 

De initiële doelstellingen zoals opgesteld zijn;

 • Verlagen van het zakelijke kilometrage en brandstofverbruik
 • Schoner leasewagenpark
 • Verhogen bewustwording medewerkers
 • Verbeteren gebruik elektrische middelen in de kantooromgeving
 • Computer, verlichting en gebruik koelinstallaties
 • Bewuster omgaan met de verwarming van beide bedrijfspanden
 • Toepassen waar mogelijk van groene elektriciteit.

 

De effecten van deze maatregelen zijn al merkbaar binnen het gerapporteerde jaar. Binnen 2015 is de CO2 uitstoot met name door een daling in het werk in combinatie met de invloed van deze maatregelen gedaald naar 210 ton CO2 uitstoot. Maatregelen welke concreet hebben bijgedragen aan het terugdringen van de uitstoot:

 • Verlagen van het zakelijke kilometrage en brandstofverbruik
  Introductie GPS tracking en rijgedrag volgsysteem in alle voertuigen. Hiermee de mogelijkheid om reactief de aandacht te vestigen op onder andere het rijgedrag.
 • Schoner leasewagenpark
  Vervanging significant deel leaseauto’s door modellen met lagere CO2 uitstoot. (0% , 7% en 14% bijtellingsnorm.)
 • Verbeteren gebruik elektrische middelen in de kantooromgeving
  Waar mogelijk zijn er kantoren uitgerust met energiezuinige LED verlichting
  Kantoren en openbare ruimtes zijn zoveel mogelijk voorzien van bewegingsmelders. Hiermee wordt onnodige verlichting vermeden.
 • Bewuster omgaan met de verwarming van de panden
  Binnen het pand in Beverwijk is de stookketel vervangen door twee hoogrendementsketels. Daarnaast is de inregeling verbetert waardoor een maximaal verwarmingsresultaat wordt behaald.