MVO & CO2

CO2 Footprint

Continu CO2 uitstoot verminderen is ons streven

Download hier de CO2 Footprint 2016

Download hier de CO2 Footprint 2015

Reductiedoelstellingen

De belangrijkste energieverbruikers zoals bepaald in de jaarbeoordeling zijn gebruikt om de reductiedoelstellingen vorm te geven. Om in de dagelijkse praktijk ook daadwerkelijk tot reducties te komen hebben de reductiedoelstellingen ook betrekking op de projecten.

 

Voor Scope 1 & 2 zijn aparte reductiedoelstellingen opgesteld op bedrijfsniveau. Het volgende hoofdstuk beschrijft welke maatregelen er getroffen worden om deze reductiedoelstellingen te behalen binnen de organisatie en binnen de projecten.

 

1.1.    Bedrijfsdoelstelling

De directie van Van Vuuren Elektrotechniek B.V. (hierna te noemen VVE) heeft de volgende reductiedoelstelling gesteld:

 • 15% CO2 reductie in 2018 ten opzichte van 2014.

1.2.    Scope 1

Reductiedoelstelling Scope 1: 10% CO2 reductie in 2018 ten opzichte van 2014.

 • Deze reductiedoelstelling heeft betrekking op de volgende significante emissiestromen:
  • Brandstofverbruik wagenpark en materieel
  • Verwarming
 • De doelstelling heeft op de volgende wijze betrekking op de projecten:
  • Het materieel wordt uitsluitend gebruikt in projecten;
  • Het wagenpark wordt voornamelijk gebruikt in projecten.

1.3.    Scope 2

Reductiedoelstelling Scope 2: 5% CO2 reductie in 2018 ten opzichte van 2014.

 • Deze reductiedoelstelling heeft betrekking op de volgende meest materiële emissies:
  • Elektriciteit
 • De doelstelling heeft op de volgende wijze betrekking op de projecten:
  • Elektriciteit wordt verbruikt in het kantoor ter voorbereiding van projecten en voor administratie(computers) en in de werkplaats voor onderhoud van het materieel welke uitsluitend op de projecten worden gebruikt.

De concrete doelstellingen voor 2018 zijn:

 • Overstappen van grijze naar groene stroom medio 2018.
 • Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om op te schalen naar trede 4 en 5.

 

Analyse van de voortgang

Emissies en significant energieverbruik

In 2017 bedroeg de totale CO2-footprint van VVE 216 ton CO2.

Uit de emissie inventaris blijkt dat de volgende energiestromen het meest significant zijn:

 • Diesel wagenpark 69%
 • Gas bedrijfspanden 13%
 • Elektra bedrijfspanden 16%

Naar de onderstaande grafiek en tabel gekeken is te zien dat ruim 71% van de uitstoot wordt veroorzaakt door het brandstofverbruik van het wagenpark (diesel en benzine). De meeste CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door het aantal projecten van het afgelopen jaar. Gezien het type organisatie dat VVE is, valt te verwachten dat de overhead-activiteiten een prominente plek innemen. Het nemen van maatregelen op dit gebied levert dan ook de meeste milieuwinst op.

 

De maatregelen zijn hier voor een groot deel op gericht.

Projecten met gunningvoordeel

In 2018 zijn geen projecten met gunningsvoordeel aangenomen. Bij projecten met gunningsvoordeel zorgt de KAM-coördinator voor opstellen van het plan van aanpak en aanstellen van verantwoordelijkheden.

 

Afgeronde initiatieven

 • Promotie laadpalen ten behoeve van duurzame mobiliteit

Beschrijving van het initiatief

Het gebruik van elektrische auto’s neemt toe in Nederland. Elektrisch vervoer draagt bij aan het reduceren van de CO2-emissie. Door de toename van het gebruik van elektrische auto’s groeit de vraag naar laadpalen waarmee elektrische auto’s kunnen worden opgeladen.

 

Gebruikers van elektrische auto’s zonder eigen garage of oprit kunnen hun auto niet opladen op eigen terrein. Een groot deel van de elektrische rijders is dus afhankelijk van de openbare ruimte in hun gemeente. Bij de beschikbaarheid van voldoende oplaadcapaciteit spelen gemeenten daardoor een belangrijke rol.

 

Allego is leverancier van laadpalen voor elektrische auto’s. In samenwerking met Allego promoot Van Vuuren Elektrotechniek het gebruik van elektrische laadpalen door gemeenten en andere belangstellenden te informeren over de mogelijkheden en voorwaarden.

 

Van Vuuren Elektrotechniek beschikt over de technische kennis en ervaring en Allego is bekend met de procedurele aspecten van het plaatsten van laadpalen. Deze gezamenlijke kennis wordt beschikbaar gesteld aan gemeenten en andere geïnteresseerde partijen.

 

Doel van het initiatief

Het doel van het voorlichten van gemeenten en andere partijen is het bevorderen van de beschikbaarheid van laadpalen zodat het gebruik van elektrische auto’s verder kan groeien.

 

Wat is tot dusver bereikt

Inmiddels zijn, na het informatietraject in samenwerking met Allego, elektrische laadpalen geplaatst in o.a. de gemeenten Amstelveen, Aalsmeer, Den Helder, Waterland, Volendam, Diemen en Zandvoort.

 

Wat is aantoonbaar

Van de uitwisseling van informatie tussen Van Vuuren Elektrotechniek en Allego en tussen Van Vuuren Elektrotechniek en geïnteresseerde partijen zijn correspondentie en relevante documenten beschikbaar die in het betreffende projectdossier wordt bewaard.

 

Lopende initiatieven

 • VVE is partner van de Circulaire weg.

Onze activiteiten met betrekking tot de Circulaire Weg zijn veelomvattend. Sinds 2016 ontwikkelen wij (samen met leveranciers, opdrachtgevers en relaties) installaties en projecten op het gebied van duurzaamheid, circulair en biobased.

 

Van Vuuren Elektrotechniek is in combinatie met een grote civiele aannemer geselecteerd voor de Tender N231 van de Gemeente Haarlemmermeer en zal hierin een rol spelen op het gebied van OV, VRI en alle mogelijke biobased toepassingen (in combinatie met Natural Plastics).

 

In onze branche/markt wordt al jaren veel gesproken over duurzaamheid, circulair en biobased, maar tot een werkelijke aanbesteding is het in Noord Holland nog niet gekomen, daarom zijn wij er trots op dat wij in de selectieronde zitten.

 

Communicatie

Om te zorgen dat alle communicatie op tijd en volgens afspraak wordt uitgevoerd is een planning voor de communicatie opgesteld.

  Doelgroep Boodschap Middel Frequentie Verantwoordelijke
Intern Medewerkers Het energiebeleid, doelstellingen, maatregelen, projecten met gunningsvoordeel, Individuele bijdragen van medewerkers Toolbox, VVE Magazine en/of Publicatieborden Half- jaarlijks KAM-coördinator
Medewerkers Het huidige energiegebruik en trends binnen het bedrijf, de behaalde besparingen in CO2-uitstoot Toolbox,  VVE Magazine en/of

Publicatie borden

Half- jaarlijks KAM-coördinator
Extern

 

Opdrachtgevers, leveranciers Het energiebeleid, maatregelen, projecten met gunningsvoordeel, individuele bijdragen van medewerkers Website Half- jaarlijks KAM-coördinator
Opdrachtgevers, leveranciers Het huidige energiegebruik en trends binnen het bedrijf, de behaalde besparingen in CO2-uitstoot Website Half- jaarlijks KAM-coördinator