MVO & CO2

Kijk vooruit!

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

In een wereld waarin wij op een verantwoorde manier met onze energievoorraden, grondstoffen, milieu en uiteindelijk onze medebewoners om willen én moeten gaan, is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een juiste leidraad. In het kader van bewustwording van duurzaamheid en het maatschappelijk verantwoord ondernemen spelen we graag een vooruitstrevende rol. We willen laten zien dat we het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen serieus nemen. Door met de opdrachtgever en overheid actief mee te denken en structureel overleg ondersteunen we onze opdrachtgevers, zodat ook zij hun duurzaamheiddoelstellingen kunnen realiseren.

Kijk ook hoe wij omgaan met afvalbeheersingCO2-prestatieladder en CO2-footprint.

De keuze voor alternatieve (soms gebaseerd op milieubewuste keuzes) installatieproducten en/of productiemethoden neemt onze onderneming de verantwoordelijkheid voor de effecten van onze bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Van Vuuren Elektrotechniek ziet in het ‘Triple P-model’ (People, Planet en Profit) de kans voor de introductie van vernieuwende en innovatieve producten en/of diensten die zowel de samenleving als onze onderneming ten goede komen.

Door het hanteren van de MVO-systematiek kunnen wij onze visie op het gebied van milieu en duurzaamheid verwoorden. Binnen de MVO-systematiek zijn de doelstellingen gespecificeerd in de categorieën; People, Planet en Profit.

Planet

Vanuit het oogpunt van de planeet is ons VGM-beleid erop gericht om de schades aan onze natuur zo veel als mogelijk te beperken. Dit wordt onder andere gerealiseerd door bijvoorbeeld beperkt gebruik te maken van milieuverontreinigende grondstoffen en het beperken van geluidsoverlast.

 

Afvalstoffen, ontstaan als gevolg van bedrijfsactiviteiten, worden op een milieubewuste en wettelijke toegestane manier afgevoerd en verwerkt. Wij voeren actief beleid op het gebied van afvalmanagement. Onze afvalstromen zijn volledig in kaart gebracht zodanig dat het afval bij de bron beter kan worden gescheiden en afgevoerd.

 

Tenslotte willen wij, in goed overleg met onze opdrachtgevers, de wens van deze opdrachtgevers uitvoeren om projecten op een duurzame manier te realiseren.

Profit

Voor de continuïteit van onze onderneming is het behalen van winst een belangrijk onderdeel binnen te realiseren projecten. Financiële middelen zijn tenslotte noodzakelijk om onze organisatie continu te kunnen verbeteren. Winst is mede daarom naast de mens en de planeet een belangrijke item binnen ons VGM-beleid.

 

Een financieel gezonde organisatie is in staat om tot innovatieve ontwikkelingen te komen waarbij de mens maximaal voordeel behaalt en het milieu minimaal belast zal worden. Daarnaast schept een financieel gezonde organisatie ook ontplooiingsmogelijkheden voor het personeel zodat het vereiste kennisniveau om onze potentiële opdrachtgevers te kunnen bijstaan gewaarborgd blijft.

 

Het beschikbaar stellen van financiële middelen om de doelstellingen van onze onderneming te kunnen realiseren, staat centraal in het gevoerde VGM-beleid. Hierbij wordt te allen tijde een afweging gemaakt ten aanzien van het ‘Triple P-model’. Een van de belangrijkste doelstellingen binnen dit beleid is om met minimale middelen een maximaal rendement te behalen, waarbij kosten efficiency een belangrijke rol speelt.

People

Vanuit het oogpunt van de mens is ons VGM-beleid erop gericht om persoonlijk letsel te voorkomen. Wij bieden onze medewerkers een gezonde en gevarieerde werkomgeving. Dit alles in respect tot de wettelijke eisen, ethische eisen, de geldende normen en gezondheidsvoorschriften. Wij stellen onszelf en onze werknemers bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden dan ook tot doel zorg te dragen voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van werknemers en die van derden.

 

Naast dit alles hebben wij ook oog voor onze samenleving waarin wij bij het plannen van onze werkzaamheden de overlast voor de omgeving tot een minimum willen beperken. Door gestructureerd overleg met de belanghebbenden kunnen we wederzijds begrip opbrengen in situaties die overlastgevend zijn.

 

Tenslotte streven wij naar duurzame relaties met onze opdrachtgevers.