MVO & CO2

CO2 Prestatieladder

Onze CO2-prestatieladder

Te downloaden documenten binnen deze pagina:

De CO2-voetafdruk of Carbon footprint is een maat voor de uitstoot van CO2 door het gebruik van fossiele brandstoffen in het verkeer, luchtvaart, transport, productie van elektriciteit, verwarming, etc. Met behulp van een CO2-footprint kan een organisatie inzicht krijgen in de totale uitstoot van broeikasgassen, veroorzaakt door de organisatie, een proces of product. Klimaatneutraal, CO2-voetafdruk, CO2-reductie, compensatie….. termen die meer en meer aandacht krijgen bij bedrijven, dus ook bij Van Vuuren Elektrotechniek waarmee wij graag ons duurzaam denken en maatschappelijk verantwoord ondernemen willen onderstrepen.

 

Van Vuuren Elektrotechniek B.V. is begin 2014 gecertificeerd op trede 3 van de CO2 prestatieladder. Om dit te kunnen behalen en behouden zijn er diverse maatregelen uitgezet binnen de organisatie.

 

Voor de inhoud van de doelstelling verwijzen wij graag naar het directieverslag (Document 3.B.2 conform prestatieladder handboek 3.0).

 

Naast het inzichtelijk maken van ons energiegebruik, wordt ons wagenpark “groener” door de aanschaf van auto’s met een lagere CO2 uitstoot overeenkomstig het zogeheten A, B, of C-label. In en rondom ons bedrijfspand is inmiddels LED-verlichting aangebracht en de laatste stappen worden gezet richting duurzaam inkopen.

 

Bij Van Vuuren Elektrotechniek B.V. is het uitgangspunt een goed product of dienst aan onze opdrachtgevers te leveren. Om dit te bereiken dienen maatregelen te worden getroffen om de gewenste kwaliteit te bereiken, waarbij veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en derden, alsmede het milieu gewaarborgd wordt.

 

Het management en middenkader van Van Vuuren draagt zorg dat alle betrokken medewerkers en derden zich bewust worden van het belang van hun persoonlijke bijdrage aan het eindproduct en duidelijke instructies ontvangen hoe een kwalitatief hoogstaand product op een veilige en milieubewuste wijze wordt vervaardigd. Hierbij een zo hoog mogelijk bijdrage leverend aan de gestelde doelstellingen binnen het CO2 reductiebeleid. Daarnaast wordt van de medewerkers een actieve rol verwacht in de bewaking en ondersteuning van deze doelstellingen. Een ieder die bij Van Vuuren werkt, dient er voor te zorgen dat er voortdurend en zo goed als mogelijk invulling wordt gegeven aan het reductiebeleid.

 

Voor de inhoud van de communicatiedoelstellingen zowel intern als extern verwijzen wij graag naar het communicatieplan (Document 3.C conform prestatieladder handboek 3.0)

 

~ De gestelde reductiedoelstellingen worden alleen behaald door middel van goed management en een actieve betrokkenheid van alle medewerkers. ~

 

Wij beschouwen het leveren van een positieve bijdrage aan het milieu door middel van de gestelde CO2 doelstellingen en kwaliteit dan ook als prioriteiten in de bedrijfsvoering. Door terugkoppeling van de opgedane ervaringen streven wij naar voortdurende verbetering op de gebieden kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu.

Energiebesparing en CO2 reductiebeleid

Om een positieve bijdrage te leveren aan het milieu en de negatieve gevolgen van klimaatverandering te beperken, zijn energiebesparing en terugdringing van de CO2 emissie van groot belang. Van Vuuren wil onder andere door middel van de introductie van de CO2 prestatieladder hierin zijn verantwoordelijkheid nemen. Van Vuuren stelt zich tot doel om de organisatie in 2013 te laten certificeren op niveau 3 van de CO2 prestatieladder. Hierbij vormt een ambitieus milieubeleid in de vorm van energiebesparing en reductie van de CO2 emissie in de eigen bedrijfsvoering een centrale rol.

 

Mede op basis van de footprint zijn en wordt er onderzocht welke concrete mogelijkheden er zijn om het energieverbruik en CO2 emissie verder te verminderen.

Doelen en maatregelen

Van Vuuren richt zich bij de reductie op 2 onderdelen: Scope 1 betreft de directe emissies die onder het beheer en verantwoordelijkheid vallen van de eigen organisatie. Hierbij zijn gasverbruik en emissies van het wagenpark een tweetal voorbeelden. Scope 2 omvat de indirecte emissies die ondermeer worden veroorzaakt door elektriciteitsgebruik en de zakelijke kilometers die met privéauto’s worden gereden. Mogelijkheden binnen scope 3, de indirecte overige CO2emissie, zullen op later tijdstip onderzocht worden.

 

De doelstelling van Van Vuuren Elektrotechniek is om in 2018 de totale CO2 emissie significant te hebben gereduceerd ten opzichte van de CO2 emissie in 2012. Om deze reductie te behalen heeft Van Vuuren een aantal speerpunten geformuleerd als onderdeel van haar beleidsvoering.

 

Om de reductie zoals gesteld te behalen zal Van Vuuren elk jaar de doelstellingen evalueren en actualiseren. Hiermee komt Van Vuuren jaarlijks met nieuwe doelstellingen voor de organisatie die minimaal aan deze vereisten voldoen.

 

Certificering op het niveau trede 3 van de CO2 prestatieladder helpt Van Vuuren bij het nemen van besluiten. Het laat ook besef en betrokkenheid ontstaan onder de medewerkers. Van Vuuren zorgt voor een gezamenlijk draagvlak waardoor het bewustwordingsproces raakt ingebed in de organisatie. Ook dit levert besparing op.

 

Van Vuuren kijkt niet alleen naar de eigen organisatie maar zoekt ook in samenwerking naar partners die op gelijke voet deze waarden ondersteunen. Daarnaast participeert Van Vuuren diverse overleg- en projectorganen om CO2 reductie een continue onderwerp van gesprek en bewustwording te laten zijn.

 

Op de website van de stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen treft hierover meer informatie.